שלום!

במסלול השימוש שלך מאושרים כעת לשימוש תוכנות נוספות שמופעלות באמצעות כפתורים 2, 3, 4, 5, 6. כפתורים 1 ו-7 אינן נכללים במסלול זה.
בכבוד רב, מכון חיים
 
Hello!
In your usage mode, are enabledadditional programs, which are activated with the buttons 2, 3, 4, 5, 6. Buttons 1 and 7 are not included in this mode.
Sincerely, The Institute of Life

Здравствуйте!
В Вашем режиме использования разрешены к использованию дополнительные программы, которые активируются с помощью кнопок 2, 3, 4, 5, 6. Кнопки 1 и 7 не включены в этот режим. 
С уважением, Институт Жизни