English         По русски           


שלום רב! תודה שבחרת להשתמש במדריך אלקטרוני שלנו.
 
באמצעות הנגיעה של פעמיים ברצף בכפתור 3 שבשורה שנייה של הכפתורים (שהיא שורה ראשונה של כפתורים קטנים) ניתן להפעיל ריפוי המיוחד. אבל זה רק אם עוד ולא דיברת עם אף אדם לאחר הלחיצה על כפתור 3 הזה. להזכירך, אין לדבר עם אף אדם משך 7-15 דקות מתחילת הלחיצה בכפתור 3 כזה שבשורה השנייה!
 

אבל שימו לב! פעולה שנעשית באמצעות כפתור 3 יכולה להיות מאוד מאוד חזקה! וזה טוב כמובן אבל גם יש בזה כמו בהבראה אחרי מחלה. היינו מידי פעם קורה כי אחרי הבראה ממחלה מרגישים מעולה, שום דבר סוף סוף לא כאב אבל מרגישים חולשה. ואם עוד טיפה להשתמר ממאמץ ומקור, מבריאים לגמרי. אבל אם כן מתאמצים או מתקררים, זה חס וחלילה עלול להיות לא טוב! גם אחרי שלחצתם בכפתור 3, אסור כל מאמץ קשה משך שעתיים ואסור להתקרר כמה שעות!

כל הנ''ל מופעל באמצעות רישיון שלך שבתוקף, לאחר שכבר קיבלת לפחות פעם אחת היום את נוסחת חיים בגרסתה המוזכרת ברישיון שלך. יצוין כי (בשונה מלחיצה על כפתורים אחרים) גם לאחר לחיצתך פעמיים בכפתור 3 הרישיון שלך לשימוש בנוסחה יישאר על המסך ללא שינוי. אבל הפעולה שבחרת אמורה להתחיל בצורה תקינה וזה לא יאוחר מ-30 שניות לאחר שכאמור לחצת פעמיים בכפתור 3 האמור.