שלום!
לפי המידע שנתת, במסלול השימוש שלך מאושרים כעת לשימוש תוכנות נוספות שמופעלות באמצעות כפתורים 3, 4, 5 ו/או 6. כפתורים 1, 2 ו-7 אינן נכללים במסלול זה.
בכבוד רב, מכון חיים
___________________________________
 
Hello!
According to your information, in your usage mode, additional programs are enabled, which are activated with the buttons 3, 4, 5 and/or 6. Buttons 1, 2 and 7 are not included in this mode.
Sincerely, The Institute of Life
___________________________________
 
Здравствуйте!
Согласно указанной Вами информации, в Вашем режиме использования разрешены к использованию дополнительные программы, которые активируются с помощью кнопок 3, 4, 5 и\или 6. Кнопки 1, 2 и 7 не включены в этот режим. 
С уважением, Институт Жизни