אנו מודים לכם על כך שבחרתם להשתמש בנוסחת חיים. כעת אתם מתחברים* לאנרגיה חיובית חדשה! מומלץ להישאר על הדף הזה 9 דקות.

בכבוד רב, מכון חיים
 
 
We thank you for choosing to use the Formula of Life. Now you are connecting* to the new Positive Energy!  It is recommended that you stay on this page for 9 minutes. 
                                               
     Sincerely, The Institute of Life

 
 
Мы благодарим Вас за то, что Вы решили использовать Формулу Жизни. Сейчас Вы подключаетесь* к новой Позитивной Энергии!  Рекомендуется оставаться на этой странице в течение 9 минут.

     С уважением, Институт Жизни
 
_________________________
 
 
* אם אמרת (באחת מן השפות) את המילים שעל גבי הכפתור הגדול שברישיון שלך, והרישיון שלך הוא בתוקף נכון להיום
 
* If you pronounced (in one of the languages) the words written on the big button in your license and your license is valid for today

* Если Вы сказали (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день